Waar staat het Keurmerk Leegstandbeheer voor?

Fatsoenlijk met elkaar omgaan

Als bewoner:

Tijdelijk in een leegstaand pand wonen is een bijzondere vorm van verblijf, met een unieke dynamiek en eigen regels en normen. Leegstandbeheer wordt ingezet om er voor te zorgen dan een leegstaande woning netjes blijft en er geen vandalisme plaats vindt. Als bewoner heb je dan ook de plicht om er voor te zorgen dat de woning netjes blijft. Omdat leegstandbeheer vaak voor een niet van te voren vastgelegde periode is, moet je ook de flexibiliteit hebben om, als het nodig is te verhuizen naar een ander pand. De leegstandbeheerder zal daarbij altijd een opzegtermijn van minimaal 28 dagen hanteren en is niet verplicht om je een andere woonruimte aan te bieden. Het kan dus zijn dat je zelf binnen die 28 dagen een andere woonruimte moet zoeken.

Omdat het van belang is dat de woning bewoond is, moet je ook in veel gevallen melden als je met vakantie gaat. De leegstandbeheerder weet dan dat je er niet bent en zal het pand extra in de gaten houden. Ook word je gevraagd aan bezichtigingen van potentiële kopers mee te werken.

Als beheerder:

Ook iedere leegstandbeheerder met het KLB-keurmerk heeft plichten, en moet zich houden aan de normen en gedragscode van het Keurmerk Leegstandbeheer. Fatsoenlijk omgaan met de gebruikers en eigenaren van de woon- of werkruimte hoort hier ook bij. Dat betekent bijvoorbeeld: niet zomaar binnenvallen voor een bezichtiging en duidelijke afspraken met de bewoner. De leegstandbeheerders met het keurmerk respecteren de rechten en plichten van opdrachtgevers en gebruikers en proberen het belang van zowel de opdrachtgever als de gebruiker zo goed mogelijk te dienen.

Onfatsoenlijk gedrag kan in alle gevallen worden gemeld bij het onafhankelijk meldpunt van het KLB. Ook als het gaat om beheerders zonder het Keurmerk Leegstandbeheer.

Melding doen

Verblijf onder veilige omstandigheden

Voor het tijdelijk gebruik van leegstaande panden gelden de normale huurregels niet. Maar dat betekent niet dat gebruikers geheel onbeschermd mogen zijn. Zij moeten kunnen rekenen op veiligheid van het pand, een voldoende leefkwaliteit en veilige voorzieningen.

Leegstandbeheerders met het KLB-keurmerk laten mensen pas in een pand wonen of werken als het pand (brand)veilig is. Voordat het pand in gebruik wordt genomen, beoordelen zij of het pand wind- en waterdicht is, of de essentiële voorzieningen aanwezig en van voldoende kwaliteit zijn en of de brandveiligheid in orde is. Op basis hiervan bepalen zij of het pand in bewoonbare staat verkeert. Bekijk hier de normen waaraan moet worden voldaan vanuit het KLB-keurmerk.

Minimaal twee keer per jaar beoordelen de leegstandbeheerders elk pand opnieuw en rapporteren zij aan de opdrachtgever over de actuele staat van het pand.

Gebruikers van een pand kunnen onveilige situaties melden bij de leegstandbeheerder. Die zorgt er dan zo snel mogelijk voor dat dit wordt opgelost. Onveilige situaties kunnen ook gemeld worden bij het onafhankelijk meldpunt van het KLB. Ook als het gaat om beheerders zonder het Keurmerk Leegstandbeheer.

Melding doen

Degelijke klachtenprocedure

Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen in aanmerking voor het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Elke leegstandbeheerder met het KLB-keurmerk heeft dan ook een degelijke en transparante klachtenprocedure. Zij informeren elke gebruiker over deze procedure, nog vóór ondertekening van de overeenkomst. Zo weet de gebruiker waar hij terecht kan met vragen en klachten.

Ontevreden over de behandeling van klachten? Neem dan contact op met de centrale klachtencommissie van het KLB. Ook als het gaat om beheerders zonder het Keurmerk Leegstandbeheer.

Klacht indienen