Normen, procedures en gedragscode

Bij aanvraag van het keurmerk

Bij de aanvraag van het Keurmerk Leegstandbeheer moet de leegstandbeheerder voldoen aan de aanvraagprocedure, onderdeel hiervan is het aanleveren van een aantal documenten, een inspectie door een onafhankelijke inspectie-instelling en een aantal verklaringen, waaronder de verklaring bekend te zijn met het Keurmerkreglement voor registratie en toezicht.

Meer informatie:
Hoe kan ik het keurmerk aanvragen?

Gedragscode en normen

Leegstandbeheerders die het keurmerk willen voeren, moeten voldoen aan strenge normen en een gedragscode. In die code is vastgelegd dat beheerders die het keurmerk dragen aan vijf basiswaarden voldoen:

  • Betrouwbaarheid
  • Professionaliteit
  • Integriteit
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Transparantie

De normen van het Keurmerk Leegstandbeheer zijn duidelijk vastgelegd en goed te controleren. Deze normen worden jaarlijks aangepast op basis van nieuwe ervaringen, wijzigingen in de wetgeving en andere ontwikkelingen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze versie van de BRL van kracht (BRL per 1-1-2020), per 1 februari 2021 zijn daar een aantal zaken in gewijzigd (Interpretatieblad 01-02-2021).  Onderdeel van deze BRL is een protocol voor betreding en gebruik waar beheerders en gebruikers aan moeten voldoen.

De bedragen die door de gecertificeerde leegstandbeheerders maximaal in rekening mogen worden gebracht zijn geïndexeerd conform de ConsumentPrijsIndex. Deze bedroeg over 2020 1,3%. De maximaal door het Keurmerk toegestane vergoedingen bedragen in 2021 € 190,26 (indien de bewoner/gebruiker zelf de nutskosten etc. voor zijn/haar rekening neemt) en € 264,25 (als de nutskosten inclusief zijn).

Minimaal één keer per jaar laat de Stichting een onafhankelijke inspectie uitvoeren bij alle leegstandbeheerders. Hieruit moet blijken dat zij zich houden aan de normen van het keurmerk. Is dit niet het geval, dan krijgt de leegstandbeheerder drie maanden de tijd om een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan wordt het keurmerk ingetrokken.

Kosten

Aan het KLB-keurmerk zijn kosten verbonden.

  • De instapkosten zijn eenmalig € 1.000,- (excl. BTW).
  • De jaarlijkse contributie bedraagt € 2.550,- (excl. BTW).

Daarnaast brengt de inspectie-instelling ook kosten in rekening. Hiervoor zal voorafgaand aan de inspectie door de inspectie-instelling zelf een offerte worden gemaakt.

Klachtencommissie

Gebruikers of andere belanghebbenden kunnen op- en aanmerkingen over een bestaande situatie melden bij het meldpunt van KLB. Het KLB behandelt meldingen vertrouwelijk en probeert in goed overleg een oplossing te vinden.

Wanneer partijen niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dan kunnen zowel de gebruiker als de leegstandbeheerder terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie werkt met een klachtenreglement. Zij toetst de klacht aan de wet, het klachtenreglement en aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend. Leegstandbeheerders die het keurmerk willen voeren, stemmen in met de procedures van de centrale klachtencommissie.

Bezwaarcommissie

Indien een leegstandbeheerder het niet eens is met een besluit van het bestuur, kan de leegstandbeheerder bezwaar aantekenen bij de bezwaarcommissie. Deze commissie werkt met een bezwaarreglement.