Terugbetalen bemiddelingsvergoeding

De huurder vordert terugbetaling van de door hem betaalde bemiddelingscourtage. Gedaagde is krachtens een bemiddelingsovereenkomst als lasthebber van de huurder opgetreden. Gedaagde is ook als lasthebber van de verhuurder opgetreden. Op grond van artikel 7:417 lid 1 BW is dit toegestaan mits de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vast staat dat strijd tussen de belangen van beide lastgevers is uitgesloten. Daar is volgens de kantonrechter sprake van. Dit heeft wel tot gevolg dat de lasthebber (gedaagde) jegens de lastgever die consument-huurder is van een onroerende zaak geen recht op loon heeft. Van die regel kan ten nadele van de huurder worden afgeweken als de huurovereenkomst betrekking heeft op een tot woonruimte bestemd gedeelte van zelfstandige woning (een kamer). De onderhavige woonruimte is volgens beide partijen een kamer. Het was gedaagde derhalve toegestaan af te wijken van de regel dat zij jegens huurder geen aanspraak op loon (courtage) heeft. Huurder heeft het loon voor deze bemiddeling ook voldaan, en dat loon was dus niet onverschuldigd. Aanspraak op terugbetaling heeft hij evenmin op de grondslag dat het courtagebeding nietig zou zijn, omdat daarmee een niet redelijk voordeel zou zijn overeengekomen. Uit de stellingen van gedaagde volgt volgens de kantonrechter (onder verwijzing naar Hoge Raad 6 april 2012, WR 2012, 69) dat gedaagde tegenover het bedongen voordeel meer dan een verwaarloosbare tegenprestatie heeft verricht. Van de regel dat een makelaar die zowel voor de verhuurder als voor de huurder als lastgever optreedt, jegens de huurder geen aanspraak op courtage heeft, kan (slechts) worden afgeweken bij de verhuur van een kamer. De andere woonruimte die de huurder heeft gehuurd, is volgens beide partijen een appartement, derhalve zelfstandige woonruimte. Afwijking van de regel is dan krachtens artikel 7:417 lid 4 BW niet toegestaan. Derhalve heeft huurder recht op terugbetaling van de door hem onverschuldigd betaalde courtage voor het appartement.

Rechtbank Limburg 3 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

Meer info, klik dan hier.