Rechtbank veroordeelt Househunting tot terugbetaling bemiddelingsvergoeding.

De huurders van een woning vorderen dat de bemiddelaar (Househunting) veroordeeld wordt tot terugbetaling van de door haar betaalde vergoeding. De huurders voeren in dat verband aan dat zij geen opdracht tot bemiddeling hebben gegeven. Volgens hen is sprake van een nietig beding als bedoeld in artikel 7:264 BW en dus van onverschuldigde betaling. De kantonrechter wijst de vordering toe.  “Vaststaat dat Househunting ‘bemiddelingskosten’ […] heeft bedongen en bij [de huurders] in rekening [heeft] gebracht, omdat [de huurders] via haar een woning wilden huren. Of daadwerkelijk een bemiddelingsovereenkomst tussen partijen is tot stand gekomen – hetgeen [de huurders] hebben betwist – en welke benaming Househunting precies aan het te betalen bedrag heeft gegeven, kan in het midden blijven. Het betreffende beding is, ingevolge artikel 7:264 lid 2 BW, nietig indien daarbij een niet redelijk voordeel is overeengekomen. […] Waar het dan om gaat is of Househunting zodanige (bemiddelings)activiteiten voor [de huurders] heeft verricht dat geen sprake is van een onredelijk voordeel. […] De bedongen vergoeding […] moet, gelet op de voor [de huurders] verrichte werkzaamheden, als een niet redelijk voordeel worden aangemerkt. De twee bezichtigingen en het opstellen van de huurovereenkomst – hetgeen niet meer omvat dan het invullen van voorbedrukte formulieren – rechtvaardigen deze vergoeding geenszins. De daarnaast verrichte werkzaamheden betreffen kwesties die [de huurders] niet alleen evenzogoed zelf direct met de verhuurder hadden kunnen regelen, maar vergden van Househunting ook niet een zodanig tijdsbeslag of inspanning dat, mede in aanmerking genomen de bezichtigingen en het invullen van de huurovereenkomst, daarmee het in rekening brengen van genoemd bedrag wel wordt gerechtvaardigd. De conclusie is dat het betreffende beding nietig is op de voet van artikel 7:264 lid 2 BW.”.

Rechtbank Oost-Brabant 13 november 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6594

Meer info, klik dan hier.