Makelaar is ook bode bij verhuur

De eigenaar van een woning geeft een makelaar opdracht een huurder te zoeken. De makelaar vindt een huurder en maakt daarmee (althans met haar vertegenwoordiger) afspraken over de huur van de woning. De eigenaar trekt zich terug. De huurder vordert in kort geding dat de eigenaar veroordeeld wordt de woning aan haar ter beschikking te stellen. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe. De eigenaar gaat in hoger beroep. Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het overweegt dat het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH9284), waarin de Hoge Raad met betrekking tot de makelaar die is ingeschakeld door de verkoper van een onroerende zaak heeft overwogen dat als uitgangspunt geldt dat de koper in een zodanig geval dient aan te nemen dat de makelaar optreedt als bode van de verkoper, evenzeer geldt wanneer een makelaar door een verhuurder wordt ingeschakeld om een huurder te zoeken. “Gesteld, noch anderszins is gebleken dat [makelaar] als gevolmachtigde van [de verhuurder] heeft gehandeld, laat staan dat hij daartoe bevoegd was. Bij die stand van zaken heeft [makelaar] slechts gehandeld als bode van [de verhuurder] en moet de vraag worden beantwoord in hoeverre [de verhuurder] zich - via [makelaar] - als verhuurder van [de huurder] heeft verbonden.”. Dat laatste is volgens het hof het geval.

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8876

Meer info, klik dan hier.